Høy aktivitet i Fokus Vestre Gran — og ting tar tid

Fokus Vestre Gran avholdt årsmøte i auditoriet på Grymyr skole 17. april.

Desverre hadde ikke så altfor mange møtt opp for å få et overblikk over aktiviteten i stedsutviklingsprosjektet siden det ble stiftet 14. mars i fjor.

Innkalling og dagsorden ble godkjent og avtroppende leder Therese Watz ble valgt til møteleder, videre ble Solveig T. Grinder valgt til referent. Inger Marie Bråten og Liv Støen ble valgt som underskrivere av årsmøteprotokollen.

Litt tynt på benkeradene under Fokus Vestre Grans årsmøte

Litt tynt på benkeradene under Fokus Vestre Grans årsmøte

Styrets årsmelding

Solveig T. Grinder presenterte deretter styrets årsberetning. Denne ble også enstemmig vedtatt. Blant sakene styret i Fokus Vestre Gran har jobbet med i foregående år er:

 • Søknad til Gran kommune om prosjektfinansiering til et stedsutviklingsprosjekt på lik linje med ditto i Bjoneroa.

  Finansiering til slike prosjekter deles normalt mellom kommune og fylkeskommune. Her sa som kjent politikerne i Gran nei grunnet budsjettnedskjæringer. Oppland fylke sa også nei fordi Gran kommune allerede har hatt et stedsutviklingsprosjekt og man ønsker en geografisk spredning av slike prosjekter.

  FVG søkte deretter Gran kommune om støtte på kroner 100.000,- til utarbeiding av en helhetlig områdeplan for Vestre Gran. FVG fikk nei til dette også, men både Gran kommune og politikerne i kommunestyret uttrykte likevel ønske om støtte til stedsutvikling i Vestre Gran i form av tilgang på f.eks. rådgivning eller faglig støtte fra kommunens side.

 • Opprusting av Skutelandet.

  Se vår artikkel om emnet her.

  Det jobbes med en snarlig praktisk løsning når det gjelder riving av Skutelandstua. Gran kommune v/kulturkontoret har bevilget kr. 50.000,- til landskapsutvikling og oppfylling av masse mot fjorden. FVGs nye styre vil sette opp budsjett for bruk av disse midlene. Med andre ord: forbered deg på dugnad, for det kommer det til å bli i løpet av våren — men tenk så fint det kommer til å bli!

 • Utvikling av tomter rundt Grymyr.

  Den 27. november 2012 ble det avholdt et møte mellom utbyggerinteressenter og representanter for Gran kommune, der FVG presenterte de fordeler og utfordringer Vestre Gran har når det gjelder denne tematikken.

  Den 6. februar arrangerte FVG igjen et møte på Grymyr skole, der tomteeiere i Vestre Gran og FVG utarbeidet et kartleggingsskjema over de tomtene som faktisk finnes i området. En oppsummering av svarene som kom inn er nå utarbeidet.

 • Etablering av barnehage i Vestre Gran sammen med Vestre Gran Idrettslag.

  Vi viser til våre tidligere artikler om saken her, og her. Det kommer forøvrig en artikkel fra VGIL om den videre utviklingen i saken ganske snart, og vi vil referere denne så snart den foreligger.

Økonomi

FVG søkte foregående år om prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen Gran, og fikk kr. 30.000,- til dette formålet den 11. april 2012. FVG søkte også Gjensidigestiftelsen om kr. 150.000,- til sikring og oppgradering av Skutelandet, men ble ikke tildelt midler.

FVG har drevet organisasjonen billig og effektivt, regnskapet viste et overskudd på kr. 24.336,-. Den største utgiftsposten var utgifter i forbindelse med etablering og drift av herværende nettsted fra oppstarten 19. juli 2011 til og med 31.12.2012 — totalt kr. 1.897,50. Alt arbeid under FVGs «paraply» utføres gratis. Regnskapet ble enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Det smaker godt med en kaffekopp og en kringlebit, synes Gro M. Johnsrud og Liv Støen

Det smaker godt med en kaffekopp og en kringlebit, synes Gro M. Johnsrud og Liv Støen

Innkomne saker

Gang/sykkelveg fra Skutelandet til Fjordvang samt oppkjøringen fra Skutelandet til fylkesvegen

Iver Prestkvern

Iver Prestkvern

Iver Prestkvern informerte om at Grymyr skoles foreldreutvalg (FAU) har nedsatt en trafikkgruppe. Det er tidligere planlagt gang- og sykkelvei på nevnte strekning, men denne har havnet som 2. prioritet på kommunens liste og har falt helt ut av Oppland fylkes prioritetsliste.

Årsmøtet mente at trafikken langs fjorden vil øke når RV4 blir bomveg, og mente at det bør iverksettes en trafikktelling , slik at en har relevante ‘før- og etter’-tall å vise til i videre diskusjoner.

Årsmøtet vedtok at FVGs Gro Merethe Johnsrud tar kontakt med fylkespolitiker Bjørn Overn for å forhøre seg om årsaken til at gang- og sykkelveg her på Grymyr er fjernet fra fylkets prioriteringsliste.  Årsmøtet og FVG sluttet seg også helhjertet til det trafikksikkerhetsarbeidet som ønskes iverksatt.

Info til nye sambygdinger

FVG v/Grethe Bøe har utarbeidet en informasjonsbrosjyre om Grymyr og Vestre Gran, som ligger tilgjengelig for nedlasting her på vestregran.no.

Årsmøtet vedtok at vellene i området bidrar med informasjon slik at brosjyren kan oppdateres og at det det nye styret utarbeider en praksis for hvordan man skal hilse nye sambygdinger velkommen til Vestre Gran.

Status når det gjelder VGIL/Idrettsbarnehage

Iver Prestkvern etterspurte også status når det gjelder den pågående saken med VGIL og Idrettsbarnehager.

Status så langt er at kommunen utarbeider en analyse når det gjelder behovet for barnehageplasser i Gran kommune. Gran kommune v/barnehageleder har også hatt møter med private barnehagetilbydere, deriblant Idrettsbarnehager A/S.

I den pågående prosessen er det Idrettsbarnehager A/S som søker Gran kommune om etablering av barnehage i Vestre Gran lokalisert til grusbanen på Grymyr stadion. VGIL og FVG er ikke direkte parter i saken og avventer derfor den kommende politiske behandlingen av barnehagesituasjonen i kommunen.

En evnt. idrettsbarnehage i Vestre Gran vil på sikt måtte opp i ca. 80 barn for å sikre stabil drift, men man kan starte med et lavere antall unger (ca. 40)  til å begynne med

Valg

Therese Watz, Tore Berg og Solveig T. Grinder trådte ut av FVGs styre. Nyinnvalgte er Hans Bergheim og Iver Prestkvern — begge for to år. Tone Bækken ble valgt som vara for to år.

Styret i FVG 2013-2014 ser da slik ut (i alfabetisk rekkefølge):

Hans Bergheim
Tone Bækken
Anne Kristin W. Johnsrud
Gro Merethe Johnsrud
Steffen Mørtvedt
Iver Prestkvern
Arne Melvin Velsand

FVGs ressursgruppe består av følgende personer (også i alfabetisk rekkefølge): Grethe Bøe, May Hilde Madsen, Ole Næss, Liv Støen og Runhild Tokerud.

I valgkomiteen sitter Tore Berg, Gro Skaarud Kittelsrud og Atle Thorsbakken.

Revisorer er Karoline Bråten og Grethe Bøe.