Fokus Vestre Gran

Hva er Fokus Vestre Gran?

Fokus Vestre Gran er et stedsutviklingprosjekt for grenda Vestre Gran. Alle Vestre Grans lag og foreninger er medlemmer av Fokus Vestre Gran.

  • Fokus Vestre Gran skal være en drivkraft i lokalsamfunnet, jobbe med utvikling og samordning og dermed fremme bygda som et attraktivt sted å bo.
  • Fokus Vestre Gran skal jobbe aktivt lokalt og regionalt som en interessegruppe på Vestre Gran sine vegne.

Logoforslaget for Fokus Vestre Gran er designet av Grethe Bøe etter en idé av Ruth Johnsrud.

 

Er dette Vestre Grans versjon av Forum Bjoneroa?

Ja. Stor takk til Ellen Sagengen og Forum Bjoneroa for help, romslighet og inspirasjon og for å vise at det går an å få til svært mye bare man bestemmer seg for det — og står på.

 

Hvorfor et Fokus Vestre Gran?

Dette prosjektet har sitt utspring i debatten omkring skolestrukturen i Gran kommune og den såkalte bassengsaken i Vestre Gran. Det ble bygget bassengrom med tilknyttet garderobe- og dusjanlegg på Grymyr skole i 1988. Det tiltenkte svømmebassenget ble imidlertid aldri ferdigstilt og satt i drift på grunn av ståa i Gran kommunes økonomi. Dermed ble bassengrommet stående og det ble kun brukt som lagerrom.

Det ble i årenes løp tatt mange initiativ til å få tatt bassengrommet i bruk. Å ferdigstille det som svømmeanlegg var ikke lenger aktuelt fordi kravene til slike anlegg var blitt endret siden anlegget ble oppført.  I 2010 – 22 år etter at det ble bygget – lyktes det endelig. Da vedtok kommunestyret i Gran at bassengrommet skal ombygges til aula med multimediafasiliteter, trimrom og utvidede funksjoner for skolen, bl.a nytt inngangsparti (skofri skole).

Ombyggingen er nå fullført og de nye fasilitetene ble offisielt åpnet den 17. februar 2012. Vi kan også nevne at det ble installert jordvarmeanlegg på Grymyr skole i 2010.

Det vedtatte ombyggingsforslaget ble laget av ei lokal arbeidsgruppe (Grymyr skole- og nærmiljøutvikling, på folkemunne kalt bassenggruppa) i samarbeid med Gran kommune. Forslaget ble utarbeidet med bakgrunn i prioriterte ønsker fra befolkningen i Vestre Gran slik de framkom på et folkemøte høsten 2009.

Imidlertid gjenstår det flere ønsker om videreutvikling av grenda på lista fra befolkningen i Vestre Gran. Ett av hovedønskene er å få flere barnefamilier til å bosette seg i grenda, bl.a ved tilrettelegging av utbyggingsmuligheter og tomter. Et annet er videreutvikling av Vestre Grans nærhet til Randsfjorden og fjordområdet..

«Bassenggruppa» tok dermed initiativ til opprettelse av en egen organisasjon, som skal fronte og jobbe med disse ønskene samt annen langsiktig videreutvikling av grenda.

Vestre Grans befolkning vedtok derfor på et folkemøte i april i 2011 å nedsette ei ny arbeidsgruppe, som skulle utrede opprettelse av en slik organisasjon. Arbeidsgruppa arbeidet med forankring og et forslag til organisering og retningslinjer fra april 2011 til mars 2012.

Den 14. mars 2012 ble Fokus Vestre Gran formelt stiftet på et folkemøte i auditoriet på Grymyr skole. Fokus Vestre Gran forsøkte i 2012 å få etablert et småsamfunnsprosjekt i samarbeid med Gran kommune og Oppland fylkeskommune etter samme modell som Forum Bjoneroa.

Denne søknaden ble avslått høsten 2012 av økonomiske grunner og geografiske hensyn. Fokus Vestre Gran har imidlertid et svært godt praktisk samarbeid med Gran kommune.

Fokus Vestre Gran søker kontinuerlig alternative finansieringskilder, bl.a. ble organisasjonen tildelt en gave på kr. 30.000,- av Sparebankstiftelsen Gran i april 2012. Gran kommune v/kulturkontoret har bevilget tilsammen kr. 120.000,- til  riving av Strandstua og landskapsutvikling på Skutelandet badeplass.

Alle tillitsvalgte og øvrige personer tilknyttet Fokus Vestre Gran arbeider gratis for organisasjonen.

I sitt første driftsår (mars 2012 – april 2013) arbeidet FVG med følgende hovedsaker:

  • Søknad til Gran kommune og Oppland fylkeskommune om prosjektfinansiering til et stedsutviklingsprosjekt på lik linje med ditto i Bjoneroa (avslått, se ovenfor)
  • Opprusting av Skutelandet badeplass
  • Utvikling av tomter rundt Grymyr
  • Etablering av barnehage i Vestre Gran i samarbeid med Vestre Gran Idrettslag og Idrettsbarnehager AS

I sitt andre driftsår (april 2013 – april 2014) arbeidet FVG med følgende hovedsaker:

  • Barnehagesaken
  • Utvikling av tomter rundt Grymyr
  • Utbedringer på Skutelandet
  • Gangveg fra Grymyr til Stadum

Arbeidet med sakene ovenfor fortsetter i driftsåret 2014-2015. Se forøvrig nyhetsdelen av dette nettstedet for mer utfyllende informasjon. Bruk gjerne søkefeltet øverst i høyre spalte på forsiden.

 

Årsmøtepapirer 2015-2016

Dokument Klikk for å laste ned
Årsmelding 2015 lastnedpdf
Regnskap 2015 lastnedpdf
Oppstilling for regnskap 2015 lastnedpdf

 

Styret i Fokus Vestre Gran 2014 – 2015

I styret sitter følgende personer (i alfabetisk rekkefølge):

Navn Verv Epost Telefonnr.
Bergheim, Hans send epost 906 43 465
Bækken, Tone send epost 911 86 941
Johnsrud, Anne Kristin send epost 936 64 473
Johnsrud, Gro M. Leder send epost 934 03 760
Prestkvern, Iver S. send epost 975 53 918
Stadum, Tor Morten send epost 930 47 009
Velsand, Arne Melvin send epost 951 39 207